NAPI LELKI MENÜ 2016.6.1

2016.06.01 08:07

Lukács evangéliuma 1 - Ajánlás

 

Teofilus, akinek az evangélium íródott egy Istent szerető ember, Isten barátja, azaz ember, akit Isten szeret. Mi menyire szeretjük Istent, mennyire vagyunk az Ő barátja és mennyire szeret bennünket Isten? Ha ezek a pozitív jelzők nem találhatóak meg életünkben, akkor Lukács evangéliuma csak egy egyszerű történelmi híradás lesz számunkra, amelyből csak tudásunkat gyarapíthatjuk, de nem növekedhetünk lelkiekben, sem hitben, sem kegyelemben, sem egyéb másban, ami a mennyeieket illeti.

Az író mindennek aprólékosan utána járt, hogy egy olyan kiváló, egyedi életbe vágó művet hozzon létre, amely páratlan ebben a világban. Az aprólékos utánajárás, az aprólékos munka mindennek meghozza gyümölcsét. Ha elakarjuk nyerni lelkünk üdvösségét, akkor nekünk is aprólékosan kell utánajárnunk. Aprólékosan kell tanulmányoznunk, mélyre kell hatolnunk benne, hogy megtudjuk a kétségtelen valóságot önmagunkról és a mi Urunkról, az ÚR Jézus Krisztusról, hogy igazaknak bizonyuljunk Isten előtt és fedhetetlenül élhessünk az ÚR minden parancsolata és rendelkezése szerint. Ámen

 

1Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről úgy, 2amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének: 3magam is jónak láttam, hogy miután eleitől kezdve mindennek pontosan utánajártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyrabecsült Teofilus, 4hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot.

Keresztelő János születésének ígérete

5Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, az Abijá csoportjából; felesége pedig Áron leányai közül való volt, és a neve Erzsébet. 6Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. 7Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten előrehaladott korúak voltak. 8Történt pedig egyszer, hogy amikor csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt, 9a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölőáldozatot. 10A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában. 11Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölőáldozati oltár mellett jobb felől. 12Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. 13De az angyal így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. 14Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, 15mert nagy lesz ő az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel, 16Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, 17és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.” 18Zakariás így szólt az angyalhoz: „Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú.” 19Az angyal pedig így válaszolt: „Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. 20De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek.” 21A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. 22Amikor mégis kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. 23Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. 24E napok után fogant felesége, Erzsébet, aztán elrejtőzött öt hónapra, majd így szólt: 25„Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.”