NAPI LELKI MENÜ 2016.3.8

2016.03.08 06:35
19,1


Kérdés a házassági elválásról
(Mk 10,1-12; Mt 5,31-32; Lk 16,18)

Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére.
               
19,2 Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket.                
19,3 Ekkor farizeusok mentek hozzá, hogy kísértsék őt, és megkérdezték tőle: Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátania a feleségét?                
19,4 Ő pedig így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket?         1Móz 1,27      
19,5 És ezt mondta Isten: "Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté."         1Móz 2,24; Ef 5,31      
19,6 Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza!         1Kor 7,10-11      
19,7 Erre azt mondták neki: Akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon neki válólevelet?         5Móz 24,1      
19,8 Jézus így válaszolt nekik: Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg nektek, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt.                
19,9 Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét - a paráznaság esetét kivéve -, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.                
19,10 Erre így szóltak hozzá tanítványai: Ha ilyen a férj helyzete a feleséggel, akkor nem érdemes megházasodni.                
19,11 Ő azonban így válaszolt nekik: Nem mindenki fogadja be ezt a beszédet, csak azok, akiknek megadatott.         1Kor 7,7-17      
19,12 Mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná, és vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki el tudja fogadni, fogadja el!         1Kor 7,32-35      
19,13


Jézus megáldja a gyermekeket
(Mk 10,13-16; Lk 18,15-17)

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban rájuk szóltak.
               
19,14 De Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa.                
19,15 Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan.              

Máté evangéliuma 

Tömérdek tönkrement házasság, tönkrement élet. Csonka családok, kilátástalan helyzetek mindenhol. Hogy miért? Mert nincs Isten áldása rajtunk. Kihagyjuk Istent életünkből, nem vesszük figyelembe igéjét, holott mindenki neki köszönheti mindenét, amije van. Lépten nyomon arról tudósítanak a médiában, hogy nem születnek gyerekek, más néppel akarjuk pótolni hiányukat. És ha ritkán születnek is mi határozzuk meg hogy mennyi gyereket vállunk. Azokat a gyerekeket sem akarjuk az ÚR Jézus Krisztushoz engedni, akik már megszülettek. Jézus mindenkit hív magához legyen az felnőtt vagy gyermek, mert meg akar bennünket áldani, részesévé akar válni életünknek, hogy tudjon vezetni minket, és hogy boldogan élhessünk jelenlétében. E mai napon is járuljunk eléje, hogy megkapjuk tőle igéje által az instrukciókat életünkre és minden tevékenységünkre. Ámen