NAPI LELKI MENÜ 2016.3.30

2016.03.30 09:02
1,9


Első látomás Patmosz szigetén

Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért.
               
1,10 Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáét,                
1,11 amely ezt mondta: Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába.                
1,12 Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam,                
1,13 és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve;         Dán 7,13; 10,5      
1,14 feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja;         Dán 7,9; 10,16; Ez 1,24; 43,2      
1,15 lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása;                
1,16 jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog.                
1,17


Megbízatás a könyv megírására

Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó
        Ézs 44,6; 48,12; Jel 2,8; 22,13      
1,18 és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.                
1,19 Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd,                
1,20 a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.              

 

Jelenések könyve 

Tegnap estefelé hazajövetelünkkor Budapest-Győr irányában az M1-es autósztrádán a kocsiba annyira bevilágít a lemenő nap sugara, hogy szinte megvakított bennünket. Nyomban le kellett lassítani az autót. Hasonló fényes tekintete lehetett az ÚR Jézus Krisztusnak a Patmosz szigetén, amikor megjelent Jánosnak. Az apostol leborult előtte. Jézus megjelenése mindenki számára hasonló leborulással történik majd. Az Őt szeretőkre teszi kezét és megnyugtatja e szavakkal:

Ti ne féljetek! Jézus követőinek nem kell félniük sem az élettől, sem a haláltól, mert Ő mindenek felett uralkodik örökkön örökké. Még a halál és a pokol kulcsai is birtokában vannak. Ezért légy te is követője, továbbra is szeresd és kövesd Őt, mert egyszer mindenkinek elé kell majd járulnia. Az angyalok is mind alárendeltjei, ők is reá hallgatnak. Amit kijelentett Jánosnak a gyülekezetekről azt mind le kellett írnia. Ha kijelent valamit, nem szabad magunknak meghagynunk, tovább kell adnunk a jövő nemzedékünknek, hogy tanuljanak belőle, és hogy ők is megismerjék az Urat, hogy ők is minél hamarabb leborulhassanak az ÚR Jézus Krisztus előtt. Ámen.