NAPI LELKI MENÜ 2016.3.3

2016.03.03 12:06
16,13


Péter vallástétele
(Mk 8,27-30; Lk 9,18-21)

Amikor Jézus Cézárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait: Kinek mondják az emberek az Emberfiát?
               
16,14 Ők így válaszoltak: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.                
16,15 Ő megkérdezte tőlük: Hát ti kinek mondotok engem?                
16,16 Simon Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.                
16,17 Jézus ezt mondta neki: Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.         Gal 1,16      
16,18 Én pedig ezt mondom neked: Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta.         Jel 1,18      
16,19 Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.         Jn 20,23      
16,20 Akkor megparancsolta tanítványainak: ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus.                
16,21


Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról
(Mk 8,31-33; Lk 9,22)

Ettől fogva kezdett Jézus nyíltan beszélni a tanítványainak arról, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia.
               
16,22 Péter ekkor félrevonta őt, és feddeni kezdte: Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!                
16,23 Ő pedig megfordulva ezt mondta Péternek: Távozz tőlem, Sátán, kísértesz engem, mert nem Isten akaratára ügyelsz, hanem az emberekére.                
16,24


Jézus követése
(Mk 8,34-9,1; Lk 9,23-27)

Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!
        Mk 10,38; Lk 14,27      
16,25 Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja azt.         Mk 10,39; Lk 17,33; Jn 12,25      
16,26 Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért?                
16,27 Mert eljön az Emberfia az ő Atyjának dicsőségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint.         Mt 25,31; Róm 2,6; Zsolt 62,13; Péld 24,12      
16,28 Bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát, amint eljön az ő országában.                

Máté evangéliuma 

Három epizódot mond el a megadott igeszakasz.

Az elsőben megkérdezte Jézus tanítványait, hogy kinek mondják Őt az emberek. Mi is kíváncsiskodni szoktunk az emberek véleménye felől. Mit mondanak rólunk az emberek? Egyáltalán, felvetődött bennünk ez a kérdés? Ha igen, nem vezet hiúsághoz? Jézusról, sok mindent mondtak mások, de őt inkább az foglalkoztatta, hogy mit gondolnak a tanítványai róla? Mit gondolnak a tanárjukról? Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Mondta Péter. Semmilyen Keresztelő János, semmilyen Illés, semmilyen Jeremiás vagy más próféta. Őt nem lehet máshoz hasonlítani, mint ahogyan mi szoktuk máshoz hasonlítani magunkat. Nem annyira fontos, hogy mit mondanak rólam az emberek, hanem, hogy mit gondol rólam a mindenható Isten? Mit gondol rólam Krisztus? Mert az emberek előtt jó színben mutathatom fel magamat, de az ÚR előtt nem titkolhatok el semmit sem. Különben, ha jók lettek volna az emberek, akkor Jézusnak nem kellett volna mennie a keresztre. Ha jó lettem volna, akkor nem kellett volna feláldoznia életét értem. Erről szól a második epizód, amikor felfedi szenvedését és halálát tanítványainak. Nagyon különös, hogy míg egyik pillanatban Pétert boldognak és kősziklának mondta az ÚR, amelyre felépítette egyházát, a másik pillanatban nem sokkal később pedig azt mondja rá: Távozz tőlem Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ez viszont szorosan Krisztus követéséhez kellene, hogy vezessen bennünket, amely már a harmadik epizódot tünteti fel, hogy ne tudjon bennünket megtámadni a gonosz, hogy Isten szerint gondolkozzunk. Ámen