NAPI LELKI MENÜ 2016.3.26

2016.03.26 08:36
27,57


Jézus temetése
(Mk 15,42-47; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42)

Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak.
               
27,58 Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki.         5Móz 21,23      
27,59 József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte,                
27,60 és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment.         Ézs 53,9      
27,61 Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek.                
27,62


A sír őrzése

Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál,
               
27,63 és így szóltak: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Három nap múlva feltámadok!                
27,64 Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai odamenjenek, és ellopják őt, azután azt mondják a népnek: Feltámadt a halottak közül! Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél.                
27,65 Pilátus azonban ezt válaszolta: Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok!                
27,66 Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt.              

Máté evangéliuma 

Arimátiai József, egy gazdag ember, aki Jézus tanítványa volt, odaadta saját sírját az Úrnak. Nem törődött azzal, hogy őt halála után hová fogják majd temetni, hanem szeretett Mesterének biztonságos nyugvóhelyet adott, hogy Jézus teste el legyen temetve, hogy ne legyen kitéve a vadállatok prédájává. Az ÚR Jézus Krisztus megszentelte ennek az embernek sírját. Milyen békében halhatott meg József, tudván, hogy abba a sírba helyezik majd testét, amelyben Jézus feküdt.

Mi olyan nehezen adunk át valamit is Jézusnak, holott Ő gazdagon meg tud érte áldani. Semmit ne sajnáljunk tőle, hanem nyissuk meg szívünket előtte, hogy az ÚR megnyugodjék benne és megszentelje azt. Helyezzük el Őt szívünkbe, most különösképpen Nagypéntek után, hogy feltámadhasson, hogy életre keljen benne. Állítsunk őrséget szívünk előtt, pecsételjük le és őrizzük éjjel nappal, hogy senki el ne vegye tőlünk, el ne rabolhassa, ki ne ragadhassa szívünkből Jézust. Mert Ő a mi egyetlen reménységünk, vigaszunk és támaszunk egész földi életünkben. Ámen