NAPI LELKI MENÜ 2016.3.19

2016.03.19 08:11
24,23


Az Emberfia eljövetele
(Mk 13,21-37; Lk 17,23-27.34-37; 21,25-31; 12,39-40)

Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus vagy amott - ne higgyétek el!
               
24,24 Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is.         2Thessz 2,9      
24,25 Íme, előre megmondtam nektek.                
24,26 Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van - ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban van - ne higgyétek el!                
24,27 Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.                
24,28 Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk.         Jób 39,30      
24,29 Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek.         Ézs 13,10; 34,4; Jel 6,12-17      
24,30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden nemzetsége, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.         Dán 7,13-14; Jel 1,7      
24,31 És ő elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.         1Thessz 4,16; Ézs 27,13; Zak 2,10      
24,32 Tanuljatok a fügefa példájából: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár.                
24,33 Így ti is, amikor látjátok mindezt, tudjátok, hogy közel van ő, az ajtó előtt!                
24,34 Bizony mondom nektek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik.                
24,35 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.                
24,36 Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.         1Thessz 5,1-2      
24,37 Mert ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is.                
24,38 Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába,                
24,39 és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is.                
24,40 Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik,                
24,41 két asszony őröl a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik otthagyatik.                
24,42 Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!                
24,43 Gondoljatok arra, ha tudná a ház ura, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába.         2Pt 3,10; Jel 3,3      
24,44 Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!         Jel 16,15      
24,45


Az okos és a gonosz szolga
(Lk 12,42-46)

Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik?
               
24,46 Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön!                
24,47 Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt.                
24,48 Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében: Késik az én uram -                
24,49 és verni kezdené szolgatársait, és együtt enne és inna a részegesekkel;                
24,50 megjön annak a szolgának az ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában, amelyben nem is gondolja;                
24,51 akkor kettévágatja, és a képmutatók sorsára juttatja: ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás.              

Máté evangéliuma 

Szóvá-tételemre: Nagyon elhidegült Krisztustól és gyülekezetétől! Az anyuka azt válaszolta: Dehogy, Krisztus otthon is velem van. Lehet Krisztus egyik keze, lába, füle, szeme távol testétől?- kérdeztem az anyukától.

Krisztus, csak ott van jelen, abban a szívben, amelyben befogadják Őt. Az a szív már többé nem önmagáért él és dobog, hanem Krisztusért és testéért, gyülekezetéért. Krisztus ott van jelen, ahol a tagok, testének tagjai összegyűlnek az Ő nevében. Ne higgyünk a megtévesztőnek, aki azt sugallja, hogy az ÚR itt és ott van jelen. Így jönnek létre a szekták, amelyektől óvakodnunk kell. Ne higgyünk a hamis krisztusoknak, a hamis prófétáknak, akik nagy jeleket és csodákat is tesznek, állandóan simogatóan beszélnek, csakhogy megtévesszék még a választottakat is. Akik máshol keresik Krisztust gyülekezetétől azok hallgatják a hamis papokat, azok nagyon rossz utakon járnak. Őket nem szedik össze Krisztus visszajövetelekor az angyalok, azok jajgatni fognak a föld minden nemzedékével. Ketten lesznek a mezőn, két asszony őröl a kézimalommal, egyik felvétetik a másik otthagyatik. Ezért vigyázzunk, legyünk hűek és okosak, buzgón munkálkodjunk Krisztusért és gyülekezetéért, mert nem tudjuk, hogy mikor következik be a vég. Az ég és a föld elmúlik, de Krisztus beszéde megmarad örökre. Ámen