NAPI LELKI MENÜ 2016.3.15

2016.03.15 07:50
22,23


Kérdés a feltámadásról
(Mk 12,18-27; Lk 20,27-40)

Azon a napon szadduceusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték őt:
        ApCsel 23,6-8      
22,24 Mester! Mózes ezt mondta: "Ha valaki úgy hal meg, hogy nincs fiúgyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt, és támasszon utódot testvérének."         5Móz 25,5      
22,25 Volt nálunk hét testvér: az első, miután megnősült, meghalt, és mivel nem volt utóda, a feleségét testvérére hagyta.                
22,26 Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a hét.                
22,27 Végül meghalt az asszony is.                
22,28 A feltámadáskor tehát a hét közül melyiké lesz az asszony, hiszen mindegyiké volt?                
22,29 Jézus így válaszolt nekik: Tévelyegtek, mivel nem ismeritek az Írásokat, sem az Isten hatalmát.                
22,30 Mert a feltámadáskor nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben.                
22,31 A halottak feltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek:                
22,32 "Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene"? Isten pedig nem a holtak Istene, hanem az élőké.         2Móz 3,6      
22,33 Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán.                
22,34


A nagy parancsolat
(Mk 12,28-34; Lk 10,25-28)

Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek.
               
22,35 Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle:                
22,36 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?                
22,37 Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből."         5Móz 6,5; 10,12      
22,38 Ez az első és a nagy parancsolat.                
22,39 A második hasonló ehhez: "Szeresd felebarátodat, mint magadat."         3Móz 19,18; Róm 13,9      
22,40 E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.         Róm 13,10      
22,41


Krisztus Dávidnak Fia és Ura
(Mk 12,35-37a; Lk 20,41-44)

Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus:
               
22,42 Mit gondoltok a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé.                
22,43 Ő azt kérdezte: Hogyan nevezheti akkor Dávid a Lélek által urának, amikor ezt mondja:                
22,44 "Így szól az Úr az én Uramhoz: Ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet!"         Zsolt 110,1; ApCsel 2,34-35; Zsid 1,13      
22,45 Ha tehát Dávid Urának nevezi őt, miképpen lehet a fia?                
22,46 De senki sem tudott neki válaszolni egyetlen szót sem, és attól a naptól fogva senki sem merte őt megkérdezni többé.                

Máté evangéliuma

Mennyien nincsenek tisztában a feltámadással. Sokan úgy vélik, hogy a halál után lezárul minden. Az egyházból sem tudnak többen mit kezdeni vele. Jézus, itt egyértelműen kifejti, megmagyarázza, hogy milyen lesz a feltámadás. Nem fogunk házasodni, sem gyerekeket szülni, ha meghalunk és Jézus által feltámadunk, mert olyanok leszünk, mint az angyalok a mennyben. Ők nem nősülnek, férjhez sem mennek, de élnek, mert Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké. Különben nem kell félnünk a haláltól, az csupán átmenetel az örök életbe. Az ÚR Jézus Krisztus mondja: Aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki él és hisz énbennem az nem hal meg soha! Ha szeretjük Őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük felebarátunkat mint magunkat, akkor Isten is szeretni fog bennünket és nem halunk meg örökre, hanem a feltámadáskor feltámadunk az életre. Jézus van tehát mindenek felett. Őreá hallgassunk és higgyünk benne, hogy el ne veszítsük legdrágább kincsünket, az örök életet. Ámen