NAPI LELKI MENÜ 2016.3.12

2016.03.12 07:42
21,1


Jézus bevonul Jeruzsálembe
(Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19)

Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát,
               
21,2 és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám!                
21,3 Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat.                
21,4 Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:                
21,5 "Mondjátok meg Sion leányának: Íme, királyod jön hozzád, aki alázatos, és szamárháton ül, igavonó állat csikóján."         Ézs 62,11; Zak 9,9      
21,6 A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik:                
21,7 odavezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felsőruhájukat, Jézus pedig felült rá.                
21,8 A sokaság az útra terítette felsőruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták.         2Kir 9,13      
21,9 Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban!         Zsolt 118,25-26; Mt 11,3      
21,10 Amint beért Jeruzsálembe, felbolydult az egész város, és ezt kérdezgették: Kicsoda ez?                
21,11 A sokaság ezt mondta: Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta.                
21,12


Jézus megtisztítja a templomot
(Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Jn 2,13-22)

Azután Jézus bement a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította,
        Zak 14,21      
21,13 és ezt mondta nekik: Meg van írva: "Az én házamat imádság házának nevezik", ti pedig rablók barlangjává teszitek.         Ézs 56,7; Jer 7,11      
21,14 Azután vakok és sánták mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket.                
21,15 Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták: Hozsánna Dávid Fiának! - haragra lobbantak,                
21,16 és így szóltak hozzá: Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: Hallom. Sohasem olvastátok: "Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet"?         Zsolt 8,3      
21,17 Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát.                
21,18


A fügefa elszáradása
(Mk 11,12-14.20-24)

Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett.
               
21,19 Meglátott egy fügefát az út mellett, odament, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé! És azonnal elszáradt a fügefa.                
21,20 Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak, és azt kérdezték: Hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fügefa?                
21,21 Jézus így válaszolt nekik: Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nemcsak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok: Emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe! - az is meglesz.                
21,22 És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.              

Máté evangéliuma

Jézus, ahova betér, legyen az templom, otthon vagy lakás, ott mindenhol tisztulás megy végbe. A Jeruzsálemi templomot, amikor betért oda, megtisztította a kereskedőktől, a kufároktól. Könyörtelenül kihajtotta őket onnan. Az ember képes az Isten házát rablók barlangjává tenni. De ugyan úgy otthonát vagy lakását is, mert az sem kivétel, szent előtte. Emlékszem egy bizonyságtételre, amelyben az illető, akihez betért az ÚR, azt mondta, hogy házában az a pár lopott tégla a falban, még az is égette lelkét. Ha az ÚR Jézus Krisztus betérne a mi templomunkba, otthonunkba, vajon mit találna ott? Ha betérne a mi életünkbe, vajon mit találna benne? Tisztátalan kereskedelmet, gyümölcstelen életet? A fügefára, amelyen nem talált fügét csak levelet, azt mondta: Ne teremjen rajtad gyümölcs soha többé. És azonnal elszáradt a fa. Engedjük hát be Jézust, még ha szamárháton is érkezne hozzánk, hogy templomunk, otthonunk és életünk tiszta lehessen. Teremjen és hozzon az Úrnak bőséges gyümölcsöt. Ámen