NAPI LELKI MENÜ 2016.3.11

2016.03.11 07:11
20,20


Zebedeus fiainak kérése
(Mk 10,35-45; Lk 22,24-27; Lk 12,50)

Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit.
               
20,21 Jézus megkérdezte tőle: Mit kívánsz? Ő így felelt: Mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől.                
20,22 Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Kiihatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek: Kiihatjuk.         Jézus kérdéséhez egyes kéziratok hozzáteszik: Vagy meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?      
20,23 Erre ő ezt mondta nekik: Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én Atyám elkészítette.         Egyes kéziratok hozzáteszik: és azzal a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, megkeresztelkedtek      
20,24 Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre.                
20,25 De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta: Tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk.                
20,26 De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok,                
20,27 és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok.         1Kor 9,19      
20,28 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.         Ézs 53,10-12; Zsolt 49,8; Fil 2,7; 1Tim 2,6; 1Pt 1,18-19      
20,29


A két jerikói vak meggyógyítása
(Mk 10,46-52; Lk 18,35-43)

Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt.
               
20,30 És íme, két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, így kiáltoztak: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!                
20,31 A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltozták: Uram, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!                
20,32 Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte: Mit akartok, mit tegyek veletek?                
20,33 Ők ezt felelték: Uram, nyisd meg a szemünket!                
20,34 Jézus megszánta őket, megérintette szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt.                

Máté evangéliuma

Egy fiaiért aggódó anya, képes volt gyermekeivel leborulni az ÚR Jézus Krisztus előtt, hogy biztosítsa számukra jövőjüket. Az emberi törekvésnek gyönyörű jelenete lehetett. De nem járt eredménnyel, mert elsőbbségről volt benne szó és nem szolgálatról. Zebedeus fiai kérésükkel, hogy a mennyek országában ülhessenek az ÚR mellett, fellázították a többi tanítványait Jézusnak. Ez megy a világban. Jézus azt mondja, hogy közöttünk ne így legyen. Aki nagy akar lenni a gyülekezetben, az legyen mindenki szolgája, és aki első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Milyen ellentétes törvények uralják Isten országát az emberinél. Nem sokkal később Jézus gyakorlatban be is mutatta mindenkinek ezt a szolgálatot. Hatalmas Uraság lévén meggyógyított két vakot, akik kiáltottak feléje: Dávid Fia, könyörülj rajtunk! Mit akartok, hogy cselekedjem veletek? Kérdezte az ÚR. Hogy lássunk, válaszolták, és Jézus megérintve őket visszaadta látásukat. Az első kérés nem teljesült, de a második igen. Tehát nem mindegy, hogy mit kérünk az ÚR Jézus Krisztustól. Olyat kérjünk, amit biztosan megad nékünk. Ámen