NAPI LELKI MENÜ 2016.2.5

2016.02.05 06:48
8,14


Jézus meggyógyítja Péter anyósát
(Mk 1,29-31; Lk 4,38-39)

Amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik.
               
8,15 Megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, és felkelt, és szolgált neki.                
8,16


Jézus sok beteget meggyógyít
(Mk 1,32-34; Lk 4,40-41)

Amikor beesteledett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított,
               
8,17 hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak: "Erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta."         Ézs 53,4      
8,18


Jézus követése
(Lk 9,57-60)

Amikor Jézus meglátta maga körül a sokaságot, megparancsolta, hogy keljenek át a túlsó partra.
               
8,19 És odalépve így szólt hozzá egy írástudó: Mester, követlek téged, bárhová mégy.                
8,20 Jézus ezt mondta neki: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.                
8,21 Egy másik tanítvány pedig ezt mondta neki: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat.         1Kir 19,20      
8,22 De Jézus így szólt hozzá: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak eltemessék saját halottaikat!                
8,23


Jézus lecsendesíti a tengert
(Mk 4,35-41; Lk 8,22-25)

Amikor beszállt a hajóba, követték őt a tanítványai.
               
8,24 És íme, nagy vihar támadt a tengeren, úgyhogy a hajót elborították a hullámok. Ő pedig aludt.         ApCsel 27,8-37      
8,25 Tanítványai odamentek hozzá, felébresztették, és ezt mondták: Uram, ments meg minket, elveszünk!                
8,26 De ő így szólt hozzájuk: Mit féltek, ti kicsinyhitűek? Ekkor felkelt, ráparancsolt a szelekre és a tengerre, és minden elcsendesült.                
8,27 Az emberek pedig elcsodálkoztak, és ezt mondták: Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?              

Máté evangéliuma

Minden betegnek először Jézust kellene meglátogatnia, ha pedig képtelen elmenni hozzá, akkor a szeretteinek kellene Jézushoz vinniük. Milyen sok beteg van ebben a világban és milyen kevesen járulnak az orvosok orvosához, Jézushoz, milyen kevese keresik fel Őt, azt, aki minden betegséget meg tud gyógyítani. Nem nézem le az orvosokat, nem tartom őket feleslegeseknek, mert nagyon hasznos és áldott szolgálatot végeznek, de nekik is tudniuk kell Jézusról. Nekik is el kell ismerniük az ÚR Jézus Krisztust, mint minden betegség feletti Urat. De nemcsak a betegségek felett, hanem a természet felett is ÚR, Jézus, hiszen minden vihart le tud csendesíteni. Járuljunk hát Hozzá és kövessük Őt. Ámen