NAPI LELKI MENÜ 2016.2.19

2016.02.19 08:48
13,1


A magvető
(Mk 4,1-20.25; Lk 8,4-15.18)

Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján,
               
13,2 de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt.                
13,3 Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban: Íme, kiment a magvető vetni,                
13,4 és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat.                
13,5 Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben;                
13,6 de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak.                
13,7 Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat.                
13,8 A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.                
13,9 Akinek van füle, hallja!                
13,10 A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: Miért beszélsz nekik példázatokban?                
13,11 Ő így válaszolt: Mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg.                
13,12 Mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van.                
13,13 Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, és nem értenek,                
13,14 és beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendölése: "Hallván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek!         Ézs 6,9-10; ApCsel 28,26-27      
13,15 Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket."                
13,16 A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall.                
13,17 Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották.         1Pt 1,10; Zsid 11,13      
13,18 Ti azért halljátok meg a magvető példázatát!                
13,19 Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükbe van vetve: ez az útfélre esett mag.                
13,20 A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja,                
13,21 de valójában nincs gyökere, nem állhatatos: mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik.                
13,22 A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz.         1Tim 6,9      
13,23 A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.              

Máté evangéliuma - Nagyon bölcs és érdemrendű Jézustól a magvető példázata. Ne feledjük el, a mag, amiről szó van benne az Isten igéjét jelenti. Jézus be akarja vetni vele a mi szívünket, hogy termést hozzon a mi életünkben. Ugye milyen jó ha bőségesen megáld bennünket az ÚR, ha bő terméssel kecsegteti meg a mi szívünket. De milyen rossz érzés az, amikor a mi szívünk telve van keserűséggel, fájdalommal telhetetlenséggel, elégedetlenséggel.

Milyen a mi szívünk? Útféli szív, amely nem tud megállapodni semmiben. Sziklás szív vagy tövises szív, ahol Isten igéje kiszárad vagy megfojtják.

Csak egyetlen egy szív befogadóképes, ez pedig a jó szív, amelyben az igének magva megfogan és termést hoz száz, hatvan vagy harminc annyit. Saját magunk nem tudjuk jó földdé tenni a mi szívünket, csakis az ÚR Jézus Krisztus képes rá. Járuljuk hozzá, hogy jó termőtalajjá tegyen a mi szívünket és be tudja azt vetni nemes maggal. Ámen