NAPI LELKI MENÜ 2016.1.14

2016.01.14 06:36
2,13


Menekülés Egyiptomba

Miután elmentek, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket.

               
2,14 Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még éjnek idején, és elment Egyiptomba.                
2,15 Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: "Egyiptomból hívtam el a fiamat."         Hós 11,1      
2,16


A betlehemi gyermekek megöletése

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott.

               
2,17 Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált:                
2,18 "Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek."         Jer 31,15      
2,19


Visszatérés Názáretbe

Heródes halála után, íme, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban,

               
2,20 és ezt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek.                
2,21 Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment.                
2,22 Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik apja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea vidékére ment;                
2,23 és amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: "Názáretinek fogják őt nevezni."         Mk 1,24; Lk 2,39; Jn 1,45     A héber "sarj, hajtás" szóra emlékeztet. Ősi keresztyén tradíció az Ézs 11,1 és Zak 6,12 beteljesedését látta ebben

Máté evangéliuma

Hogy a szülők el ne veszítsék szeretett kisgyermeküket, Jézust, menekülniük kellett. Az angyal figyelmeztetésére ott kellett hagyniuk országukat, népüket, nemzetüket, mert már kiskorától életére törtek az emberek. Egy idegen országba menekültek. Egyiptomba menekültek, ahol biztonságban felnevelkedhetett.

Boldog lehet az az ország, az a nép, az a család, amelyik befogadja Isten egyszülött Fiát, az ÚR Jézus Krisztust. A világ nem fogadta be Őt, de mi ne utasítsuk el. Ö biztosan nem okoz neked csalódást, nem tesz tönkre téged. Nem taszít rettegésbe, félelembe, hanem igazi örömöt hoz az életedbe. Mi fogadjuk be őt, had nevelkedhessen fel, ha máshonnan elüldözik is a gyermekgyilkosok, a Heródes pártiak. Had telepedjen le nálunk. Meglátod, egészen megváltoztatja éltedet, jóra fordít mindent. Megment téged az örök haláltól. Ámen