NAPI LELKI MENÜ 2015.12.31

2015.12.31 06:38
11,1


A hit és példaképei a világ teremtése óta

A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.

        Róm 1,16-17      
11,2 Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek.                
11,3 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható.         1Móz 1,1; Zsolt 33,6.9; Jn 1,3; Róm 1,20      
11,4 Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Kain, és hit által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél.         1Móz 4,3-10      
11,5 Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves.         1Móz 5,21-24      
11,6 Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.                
11,7 Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett.         1Móz 6,13-22      
11,8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy.         1Móz 12,1-5      
11,9 Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel.         1Móz 35,27      
11,10 Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten.         Jel 21,19-22      
11,11 Hit által kapott erőt arra is, hogy a meddő Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.         1Móz 18,11-14; 21,2; Róm 4,19-21      
11,12 Ezért attól az egy embertől, aki már közel volt a halálhoz, származtak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan.         1Móz 15,5; 22,17; 32,13      
11,13 Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön.         1Móz 23,4; 1Krón 29,15; Zsolt 39,13      
11,14 Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek.                
11,15 És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni.                
11,16 Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített.         Fil 3,20      
11,17 Hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta,         1Móz 22,1-14      
11,18 akinek megmondatott: "Aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni."         1Móz 21,12      
11,19 Azt gondolta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett.                
11,20 Hit által áldotta meg Izsák is a jövőre nézve Jákóbot és Ézsaut.         1Móz 27,27-29.39-40      
11,21 Hit által áldotta meg a haldokló Jákób József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott.         1Móz 47,31-48,20      
11,22 Hit által gondolt József élete végén Izráel fiainak kivonulására, és rendelkezett temetése felől.         1Móz 50,24-25; 2Móz 13,19

Zsidókhoz írt levél 11,1-22

Így, az év utolsó napján hitben akar bennünket megerősíteni az ÚR! Ezért hozza fel a hitnek ennyi példázatait, hogy mi is megerősödjünk általuk. Ugyanis a gonosz elsősorban a hitünket támadja meg, hogy ne higgyünk Istenben. Sokszor megingatja hitünket, hogy ne legyünk kedvesek az ÚR előtt. Mert hit által csodákat tudunk véghezvinni életünkben, ezért mondja az ÚR Jézus Krisztus: Ha annyi hitetek lenne mint a mustármag, hegyeket mozdíthatnátok meg. Visszatekintve az évre, a benne zajlott eseményekre, általuk mennyire tudtunk növekedni a hitben? Milyen csodák történtek a mi életünkben, amelyeket kizárólag a hitnek tulajdoníthatunk? Semmit se tulajdonítsunk szerencsének vagy véletlennek vagy magunknak, mert minden Isten akaratából történt meg. Adjunk, hát ezért hálát Istennek, megköszönve a 2015-ös évet, a benne történt csodákat és mindent. Továbbra is Ő erősítsen és növelje hitünket. Ámen