NAPI LELKI MENÜ 2015.11.26

2015.11.26 05:15
3,10


A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való hűség

Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak,
               
3,11 üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókhiában, Ikóniumban, Lisztrában értek. Milyen nagy üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr!         ApCsel 13,14-52; 14,1-20      
3,12 De mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják.                
3,13 A gonosz emberek és ámítók pedig még tovább mennek a rosszban, tévelyegve és másokat is megtévesztve.                
3,14 De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad,                
3,15 mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.                
3,16 A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre;         2Pt 1,19-21      
3,17 hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.              

2 Timóteus 3,10-17