KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Miért temettetett el?

Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. 

Ha Krisztus meghalt értőnk, miért kell nekünk is meghalni?

A mi halálunk nem a bűnökért való elégtétel, hanem csak meghalás a bűnnek és átmenetel az örök életre. 

Mi hasznunk van Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából?

Az, hogy az Ő ereje által a mi ó-emberünk Ővele együtt megfeszíttetik, megöletik és eltemettetik, hogy a gonosz ne uralkodjék többé mi bennünk, hanem Őneki éljünk. 

Miért teszed ezt is hozzá: Szálla allá poklokra?

Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között is bizonyos lehessek afelől, hogy Ő gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel engem a pokol kínjaitól megszabadított.

Mit használ nekünk Krisztus feltámadása?

Először: feltámadásával legyőzte a halált, másodszor: az Ő ereje minket is új életre támaszt fel, harmadszor: Krisztus feltámadása záloga a mi feltámadásunknak.

Hogyan érted ezt, hogy felméne a mennyekbe?

Hogy Krisztus a földről tanítványainak szemeláttára emelkedet fel az égbe és a mi javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy íéletet tartson elevenek és holtak felett.

Velünk van-e Krisztus mind e világ végezetéig, amint azt nekünk megígérte?

Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természte szerint nincs többé a földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és Lelkére nézve soha sem távozik el tőlünk. 

Mit használ nekünk Krisztus mennybemenetele?

Először, hogy Ő a mennyei Közbenjárónk. Másodszor, hogy minket is magához vesz a mennybe. Harmadszor, hogy Lelkét küldi alá nekünk, és így magához kapcsol minket.

Miért mondod ezt: Ül a mindenható Atya Istennek jobbján?

Mert Krisztus azért ment fel a mennyekbe, hogy mint az Egyház feje, ott legyen az Atya jobbján. Őáltala igazgat az Atya mindeneket.

Mit használ nekünk a mi Fejünknek, Krisztusnak ez a dicsősége?

Először, hogy Szentlelke által mireánk, tagjaira, kitölti mennyei ajándékait, továbbá, hogy hatalmával minden ellenség ellen oltalmaz és megőriz. 

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>