KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mit kíván Egyházunk azoktól, akik kisgyermek korukban megkereszteltettek?

Egyházunk azoktól, akik kisgyermek korukban megkereszteltettek, azt kívánja, hogy mikor felnőnek az Isten és a gyülekezet előtt tegyenek vallást hitükről és tegyenek fogadást, hogy Krisztus Egyházának hű tagjai lesznek. 

Hol teszünk hitvallást és fogadást?

Hitvallást és fogadást a templomban Isten és az egész gyülekezet előtt teszünk. Szüleink és keresztszüleinknek is okvetlen jelen kell lenniük, ezért erre ünnepélyesen meghívjuk őket.  

Hogyan hangzik a hitvallás és a fogadás?

A hitvallás és a fogadás így hangzik:

1. Kijelentitek-e Isten és a gyülekezet előtt, hogy a Keresztségben vállalt köteleztséget hitetek megvallása által önként magatokra veszitek? - Felelet: Kijelentjük!

2. Hiszitek-e, valljátok-e: 1. hogy a Jézus Krisztus Evangéliuma Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, -2. hogy Jézus Krisztus az egyetlen közbenjáró Isten és emberek között- és 3. egyedül az Ő halálába vetett hit által igazulunk meg ingyen, Isten kegyelméből? - Felelet: Hisszük és valljuk. 

3. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református keresztyén Anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatkész hívei lesztek? - Felelet: Ígérjük és fogadjuk.  

Mire jogosít ez a hitvallás és fogadás?

Ez a hitvallás és fogadás arra jogosít fel, hogy az Úrvacsorában részesüljünk. 

Mit kíván Egyházunk azoktól, akik felnőtt korukban Egyházunkba való felvételüket kérik?

Egyházunk azoktól, akik felnőtt korukban Egyházunkba való felvételüket kérik, azt kívánja, hogy igaz meggyőződésből szánják el magukat Krisztus követésére, a Református Egyház, vagyis a teljes Szentírás tanítása szerint erről vallást tegyenek, miután megfelelő előkészületben részesültek és a református egyháztag kötelezettségeit magukra vállalták. Azoknak, akik Egyházunkba való felvételüket kérik, lelkipászorunkhoz kell fordulniuk, aki megmondja a szükséges tudnivalókat. 

Hogyan készítjük elő magunkat az Úrvacsorához?

Az Úrvacsorához nyilvánosan és magánosan készülünk elő és megpróbáljuk magunkat. I. Kor. 11:28-29.

Miben áll a nyilvános előkészület?

A nyilvános előkészület abban áll, hogy az Úrvacsora vétele előtti bűnbánó héten részt veszünk a templomi bűnbánó könyörgéseken és előkészítő órákon. Az Úrvacsora vételekor pedig nyilvánosan vallást teszünk a bűneinkről.  

<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19